Huurder en verhuurder ontmoeten

Report, pictures, video's and presentations

(Dutch language only; for an English language summary read the chapter with the press-release)

Huurder vraagt meer dan alleen m2!
In Nederland staat bijna negen miljoen vierkante meter kantooroppervlak leeg. Nu de economie aan lijkt te trekken blijkt de leegstand structureel van aard en het gevolg van een wanverhouding tussen de aangeboden en gevraagde kwaliteit van kantoorvastgoed. Huurders laten verouderde kantoorgebouwen links liggen omdat zij kiezen voor omgevingen die het welzijn, de creativiteit en de productiviteit van hun medewerkers bevorderen. De tijden zijn veranderd, de eindgebruikers hebben uitgesproken wensen en vastgoed dat niet aan deze wensen voldoet zal moeten worden afgeschreven of gerenoveerd.

 


(Klik op de afbeelding hierboven om het filmpje op youtube te bekijken)

Reden voor CoreNet en Facility Management Nederland (FMN) om een symposium te organiseren waarin de wensen van gebouwgebruikers centraal stonden en waar gebouwhuurders met verhuurders en experts uit de bouwketen van gedachten wisselden over de toekomst van werk, macro-economische ontwikkelingen, gezonde gebouwen, huren op basis van prestatie, circulaire economie en veranderingsfactoren. De openingsspeech werd verzorgd door Nyenrode Business University Hoogleraar Engagement & Productivity, Prof. Willem van Rhenen, die een historisch beeld schetste van de eisen die door de mens aan werkomgevingen worden gesteld.

 


(Klik op de afbeelding hierboven om de presentatie te bekijken/downloaden)

Tijden veranderen
De tijden veranderen, maar de fundamentele behoeften van de werkende mens veranderen niet, stelt Prof. Van Rhenen: “Economieën, industrieën en technologieën ontwikkelen zich, maar de gebruiker van een werkomgeving vraagt nog steeds om voldoende ruimte, rust om te werken en hoogwaardige voorzieningen. Aan deze basisbehoeften wordt niet altijd voldaan, laat staan aan de vraag naar diversiteit, inspiratie, zingeving en bevlogenheid. Hedendaagse kenniswerkers bieden meer dan arbeid in ruil voor een salaris - zij werken aan waardecreatie en geven actief richting aan de ontwikkeling van hun talenten en organisaties. Goede kantoorgebouwen ontstaan dan ook met aandacht voor de menselijke maat, gebaseerd op een compleet mensbeeld, met oog voor fysieke, mentale én sociale behoeften.”

 


(Klik op de afbeelding hierboven om de presentatie te bekijken/downloaden)

De toekomst van werk
In de toekomstige kenniseconomie, zo voorspellen de deelnemers van de parallelsessie ‘De toekomst van werk’, is intensieve samenwerking en kennisdeling een harde voorwaarde voor succes. Daarom zal de toekomst van het werk zich steeds meer in stedelijke kantooromgevingen afspelen, waar de kans op het ontstaan van kruisbestuivingen het grootst is. Hoe omvangrijker de organisaties van de huurders zijn, hoe meer uiteenlopend de werkvormen die zij met flexibele kantooromgevingen willen ondersteunen. De verhuurder treedt daarbij op als gastheer en zal nieuwe ruimtelijke concepten aanbieden om het communiceren, samenwerken en kennisdelen tussen mensen te bevorderen. Dit wordt ook mogelijk gemaakt door nieuwe werkvormen en technologische netwerk- en communicatiemogelijkheden. Deze voorzieningen worden geïntegreerd in gebouwen die dynamisch inspelen op het actuele gebruik van kantooromgevingen (Smart Buildings). Intussen blijven de eindgebruikers waarde hechten aan kantooromgevingen die als inspirerend worden ervaren, die over een diversiteit aan werkplekken beschikken en die beschikken over kwalitatief hoogwaardige kantoorinrichtingen en (vooral in Nederland) goede koffie.(Klik op de afbeelding hierboven om de presentatie te bekijken/downloaden)

Macro-economische kaders
Op het macro-economisch niveau van de maakindustrie worden steeds meer processen geautomatiseerd. Daar staat de opkomende kenniseconomie tegenover, waarin de vraag naar kantoorcapaciteit voor kennisintensieve arbeid zal toenemen. En om intelligente en creatieve mensen optimaal te laten samenwerken kiezen kennisorganisaties steeds nadrukkelijker voor hoogwaardige kantoorgebouwen. Daarom staat dit type vastgoed ook niet leeg. Door bestaand vastgoed te herontwikkelen kan slechts voor een deel aan deze vraag worden voldaan. Met name op dure locaties zullen verouderde kantoorgebouwen worden vervangen door nieuwbouw. De behoefte aan kantoorruimte neemt niet af, maar schuift op ten gunste van slim, duurzaam en kosteneffectief vastgoed.

 


(Klik op de afbeelding hierboven om de presentatie te bekijken/downloaden)


Gezondheid
Alle sessiedeelnemers onderschrijven het belang van gezonde werkomgevingen, maar zij geven ook aan dat het onderwerp gezondheid in de praktijk vaak wordt onderbelicht en soms domweg volledig over het hoofd wordt gezien. Een duur gemis, want aandacht voor de gezondheidsaspecten van een gebouw levert kantoorhuurders veel toegevoegde waarde op. Zo signaleerden wetenschappers een significante afname van het ziekteverzuim bij medewerkers die in gezonde gebouwen aan het werk gingen. Gezonde gebouwen dragen bovendien bij aan het algemene welbevinden van medewerkers en bezoekers. Dat beïnvloedt succesbepalende factoren, waaronder de bereidheid van collega’s om elkaar regelmatig op te zoeken om kennis te delen en de aantrekkingskracht van werkgevers voor talentvolle functiekandidaten. Dit zijn belangrijke voorwaarden voor het bewerkstelligen van innovatie. De aanbieders van vastgoed worden aangespoord om in actie te komen en vooral niet langer op elkaar te wachten. In de themasessie blijkt dat koplopers in de huurmarkt al concrete stappen zetten omdat zij overtuigd zijn van de toegevoegde waarde van gezonde gebouwen voor hun organisaties. Zij laten gezondheidsaspecten meewegen bij het selecteren van een nieuw pand, investeren in verbeteringen en zetten het onderwerp gezondheid op de agenda.

 


(Klik op de afbeelding hierboven om de presentatie te bekijken/downloaden)

Circulaire Economie
De gebouwde omgeving bevat bijna een derde van alle grondstoffen in Nederland. Deze grondstoffen zijn na afloop van de levensduur van gebouwen onbruikbaar, en dus belastend voor het milieu. In de circulaire economie worden gebouwen zodanig ontworpen, gebouwd en beheerd dat materialen volledig kunnen worden hergebruikt en hun waarde behouden. Dat biedt kansen voor nieuwe verdien- en businessmodellen.

Veel deelnemers aan deze themasessie vinden een transitie naar circulaire bouwconcepten wenselijk. Zij verwachten dat duurzaamheid van gebouwen een steeds belangrijkere keuzefactor voor huisvesting wordt en willen zich graag in circulair ontworpen gebouwen vestigen, maar zijn tevens onzeker over hun eigen rol in het geheel. En dat terwijl de invloed die huurders op de transitie naar circulaire bouwprojecten kunnen uitoefenen groot is: zij kunnen innovatie faciliteren door bijvoorbeeld circulair aan te besteden, door innovatieve partners bij hun vraagstukken te betrekken en door gerichte vragen te stellen aan de gebouweigenaren en verhuurders. Veel huurders zijn bereid om meer te betalen voor extra duurzaamheid, mits deze duurzame maatregelen zichtbaar zijn, tot de verbeelding spreken en als zodanig deel kunnen uitmaken van de bedrijfsidentiteit. Zij vinden thema’s als gezondheid en comfort in kantoorgebouwen, mede door de positieve effecten op de productiviteit en het ziekteverzuim, nog belangrijker dan energiebesparing.

De interesse bij huurders voor circulaire kantoorgebouwen is groot - veel groter dan het aantal circulaire bouwprojecten. De transitie naar een duurzamere circulaire economie vraagt om een systeemsprong, een gezamenlijke inspanning van gebouweigenaar, huurder en marktpartijen. De huurder is vooral op zoek naar concrete informatie over de toegevoegde waarde van duurzame circulaire gebouwen. Daarbij is men bereid om verder te kijken dan directe energiebesparingvoordelen. Het is een duidelijk signaal dat duurzaamheid door huurders steeds meer wordt gezien als onderdeel van de identiteit van organisaties.

Over het algemeen vinden huurders wel dat er te weinig prikkels zijn om de bestaande kantoren te verduurzamen. Ook hebben huurders vragen over de definitie van bezit in het circulaire model en de effecten van het gebruik van de materialen op de waarde van gebouwen. Ontwikkelaars, gebouweigenaren en verhuurders kregen in de sessie suggesties aangereikt om de huurders actiever bij hun eigen duurzaamheidambities te betrekken. Dit vanuit de overtuiging dat een gebouw pas circulair duurzaam is wanneer je de regie kunt voeren over alle materiaalstromen in de gebruiksfase. Een conclusie van deze sessie was dat er meer nodig is om het ontstaan van circulaire projecten te bevorderen: meer ketensamenwerking, meer bestuurlijke betrokkenheid, meer bereidheid om bestaande processen aan te passen en meer ruimte voor marktpartijen om duurzame circulaire oplossingen aan te dragen.

 


(Klik op de afbeelding hierboven om deel 1 van de presentatie te bekijken/downloaden)
(Klik hier om deel 2 van deze presentatie te lezen/downloaden)

Huren naar prestatie
In deze sessie deelden huurders en verhuurders hun kijk op nieuwe, prestatiegerichte contractvormen. Met prestatiecontracten worden huurafspraken gemaakt die alle aspecten rondom het gebruik van kantoorgebouwen omvatten - met KPI’s voor optimale duurzaamheid tot een met een gezond binnenklimaat. De huurder betaalt uitsluitend voor de feitelijk geleverde prestaties en de verhuurder wordt gemotiveerd om alle overeengekomen prestaties te leveren. Dit levert een gemiddelde besparing op van circa 10% op de exploitatiekosten van het gebouw. De deelnemers verwachten dat dit soort contracten een hoge vlucht zal nemen. Verhuurders zullen daardoor steeds meer worden gezien als dienstverlenende gastheren die de interactie tussen medewerkers bevorderen en faciliteren. Inmiddels spelen verhuurders actief in op deze vraag naar transparante dienstverlening. Zij zetten huisvesting als een dienst in de markt waarbij zij volgens de experts aansturen op langetermijn-huurovereenkomsten. Veel sessiedeelnemers signaleren juist een trend naar kortere overeenkomsten. De toekomst zal het leren. Die toekomst begint met huurders die gedetailleerde functionele uitvragen formuleren, bijvoorbeeld door gebruik te maken van een hulpmiddel als de online te raadplegen menukaart prestatiecontracten. Hoe specifieker de klantvraag, hoe sterker de marktimpuls om prestatiegerichte huisvestingsdiensten te ontwikkelen.

 


(Klik op de afbeelding hierboven om de presentatie te bekijken/downloaden)

Locatie, push en pull factoren
Onder de sessiedeelnemers heerste eensgezindheid over het belang van een goede ligging. Een centrale gebouwlocatie blijft goud waard, mits de locatie goed bereikbaar is. Bereikbaarheid via openbaar vervoer wordt belangrijker, maar bereikbaarheid met de auto blijft onverminderd minstens even belangrijk. Hoogwaardige kantoorgebouwen die in een omgeving met diverse openbare voorzieningen en woonmogelijkheden liggen worden als bijzonder aantrekkelijk beschouwd. Veel sessiedeelnemers verwachten dat de scheidslijn tussen werk- en privéleven verder zal vervagen, waardoor het karakter van de werkomgevingen blijft veranderen, met maximale multifunctionaliteit en optimaal comfort als belangrijkste resultaten. De sessiedeelnemers toonden een sterk interesse in de voordelen van Smart Buildings. Zij verwachten dat de technische mogelijkheden en de ‘intelligentie’ van gebouwen bij de keuzeoverwegingen van huurders even bepalend worden als de fysieke kenmerken van kantoorgebouwen. In dit opzicht worden jonge, creatieve ondernemers als ‘trendsetters’ gezien. Zij hechten vooral waarde aan gezamenlijke diensten en faciliteiten, prettige ontmoetingsplaatsen en veel comfort. Ondanks alle nieuw beschikbare werkvormen blijft een eigen werkplek voor kantoorgebruikers van belang, onder andere om de eigen identiteit uit te stralen en collega’s te ontmoeten. Kortom: de eindgebruiker wil alles en overal en wil niet beperkt worden in zijn taken en ontwikkeling. Boven alles willen kantoorgebruikers de keuzevrijheid hebben om zelf voor elke taak de beste omgeving te kiezen, want alleen zo komen zij tot bloei en kunnen zij excelleren.


(Klik op de afbeelding hierboven om het filmpje op youtube te bekijken)


Enkele sfeer foto's:

     
(Klik op een foto om een groter formaat te bekijken/downloaden)


Summary / Press release 

(English language version; for Dutch see below)

Tenant requests ‘Human Measurements’.

The Hague April 5, 2016 – What do the tenants want? What are the landlords prepared to offer?
CoreNet Benelux Chapter and FMN organized a mutual mini-symposium on March 24th during Building Holland in Amsterdam. 

Plenary and in the separate visited sessions, a lot of subjects have been discussed.
The following elements stood out:

 • Enthusiasm and autonomy are important factors for productivity and the wellbeing of humans. Besides mental and physical there is a need for attention for the ‘meaning’ inside the human’s daily job. The physical environment can contribute to that, was manifested in an important keynote of prof. Willem van Rhenen.
  Despite of all ‘technical revolutions’ we barely see humans change. This is because our body and brains are still set at the prehistory. This is something to take into consideration in our (office) buildings. Therefore, light, air and green are important factors;
 • The user requests still ‘quietness’, ‘space’ and ‘power line’ besides quality, diversity and inspiration, what sometimes is contradictory on the developments of office concepts and technical developments. A call to keep an eye on the human measurements!
 • Circular building is a matter of doing. This requests commitment, a broad collaboration of the total chain, new system thinking, clear goals, ambition and a vision on the user phases of buildings;
 • Office work will remain, so are offices. And there is still expected a growth in office usage, because there is still a growth in the work of knowledge. Collaboration and crossovers are essential, also that makes offices where people need still required.

 • Flexible working and collaboration on separate locations are methods who are in development for long time already. Technological developments, driven by “the internet of things’, make “smart buildings” possible with the necessary flexibility and services. The landlord is a host offering workplaces – not just square meters.
  Building along a community to bring people together is part of facilitating. Investigation shows that Smart Buildings nowadays in these decennia are the new added factor for location/ building choices of tenants.
 • Sustainable buildings remain a strong housing selection factor whereas meeting areas and comfort are the most important factors. Investigation shows in 2013 that 83% of all the tenants is prepared to pay for durability, if it’s realized with visible measurements.
  From an investigation amongst tenants shows that health and comfort in the area of productivity and absenteeism is more important than energy savings;
 • The menu performance contracts and the menu Green lease connect the landlord and tenant already for several years. These menus offer solutions to make concrete steps for tenants and landlords.
  Because the tenant leases on performance (KPI’s) and makes an all-inclusive rental agreement, the tenant only pays for the obtained performances.
  By better control of the landlord on the agreed KPI’s this can bring an advantage for the tenant of approximately 10% on the operating costs of the building! Renting on performance is coming our way!

All in all a route is visible of ‘healthy, circular buildings’, if only we talk to each other and put these subjects on our agenda. Inspiration and dialogue took place at March 24 and CoreNet together with FMN will keep on facilitating this on a regular basis. 

(Dutch language version)

Huurder vraagt om ‘Menselijke Maat’.

Den Haag 5 april 2016 – Wat willen huurders? Wat zijn verhuurders bereid om te bieden?
CoreNet Benelux Chapter en FMN organiseerden gezamenlijk op 24 maart een mini-symposium tijdens Building Holland in Amsterdam.

Plenair en in de goed bezochte sessies zijn veel zaken aan de orde geweest. De volgende elementen waren opvallend:

 • Bevlogenheid en autonomie zijn belangrijke factoren voor productiviteit en ‘well being’ van mensen. Naast het mentale en het fysieke is aandacht nodig voor het ‘zingevende’ binnen het werk van mensen. De fysieke omgeving kan daaraan bijdragen, werd duidelijk in een inspirerende keynote van prof. Willem van Rhenen. Ondanks alle ‘technische revoluties’ zien we de mens amper veranderen. Dat komt omdat ons lichaam en hersenen nog ingesteld zijn op de oertijd. Daar moeten we rekening mee houden in onze (kantoor)gebouwen. Daarom zijn licht, lucht en groen belangrijke factoren;
 • De gebruiker vraagt nog steeds om ‘rust’, ‘ruimte’ en ‘regelkracht’ naast kwaliteit, diversiteit en inspiratie, wat soms haaks staat op de ontwikkelingen van kantoorconcepten en technische ontwikkelingen. Een oproep om de menselijke maat in het oog te houden!
 • Circulair bouwen is een kwestie van doen. Dit vraagt wel om commitment, bredere samenwerking in de gehele keten, nieuw systeemdenken, heldere doelen, ambitie en een visie op de gebruiksfase(n) van gebouwen;
 • Kantoorwerk zal blijven, dus kantoren ook. En er wordt nog een groei in kantorengebruik verwacht, omdat we nog steeds een toename zien van kenniswerk. Samenwerken en kruisbestuivingen zijn daarbij essentieel, ook dat maakt dat kantoren waar mensen ontmoeten nodig blijven.
 • Flexwerken en samenwerken op verschillende locaties zijn werkvormen die al lang in ontwikkeling zijn. Technologische ontwikkelingen, gedreven door “the internet of things”, maken ‘smart buildings’ mogelijk met de nodige flexibiliteit en dienstverlening. De verhuurder is hierbij gastheer, en biedt werkplekken aan – niet alleen vierkante meters. Het meebouwen aan een community en mensen bij elkaar brengen hoort bij het faciliteren. Uit onderzoek van de TU Delft blijkt dat Smart Buildings in dit decennium de nieuwe, aanvullende factor is voor locatie/gebouwkeuzes van huurders;
 • Duurzame gebouwen blijven tevens een sterke huisvestingskeuzefactor, waarbij ontmoeten en comfort belangrijke factoren zijn. Onderzoek in 2013 gaf al aan dat 83% van de huurders bereid is te betalen voor Duurzaamheid, mits dit met zichtbare maatregelen wordt gerealiseerd. Uit onderzoek onder huurders blijkt tevens dat Gezondheid en comfort in het kader van productiviteit en ziekteverzuim belangrijker is dan energiebesparing;
 • De menukaart prestatiecontracten en de menukaart Green lease verbinden al enige jaren de verhuurder en huurder aan elkaar. Deze menukaarten  bieden oplossingen om huurders en verhuurders concrete stappen te laten maken. Doordat de huurder huurt op prestatie (KPI’s) en daar een all-inclusive huurafspraak overmaakt, betaald de huurder alleen voor de verkregen prestaties. Door betere sturing van de verhuurder op de overeengekomen KPI’s kan dit een voordeel voor de huurder opleveren van circa 10% op de exploitatiekosten van het gebouw. Huren op prestatie is de toekomst!

 Al met al lijkt een route zichtbaar van ‘gezonde, circulaire gebouwen’ , mits we maar met elkaar in gesprek zijn en deze onderwerpen op de agenda zetten. De inspiratie en dialoog heeft op 24 maart plaatsgevonden en FMN en CoreNet zullen dit regulier faciliteren. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Het mini-symposium was een volgende stap in de samenwerking tussen de convenant partners FMN en CoreNet Global in de “Stuurgroep Aanpak Leegstand Kantoren” van het ministerie van IenM.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Extra
De voorzitter van FMN (Natalie Hofman) in haar openingswoord:

“Vandaag is een belangrijke dag. Deze dag onderstreept de samenwerking tussen CoreNet en FMN in het kader van de samenwerking vanuit de Stuurgroep Convenant Aanpak Leegstand Kantoren.

 • Belangrijk, omdat de Leegstand nog steeds toeneemt, en daar moeten we wat mee.
 • Kantoren ruim 8,9 miljoen meter2
 • Winkels ruim 3 miljoen meter2
 • Zorgvastgoed bijna 20 miljoen meter2 
 • En dan hebben we het nog niet over het maatschappelijke vastgoed, -industrie en landbouw.

Een aanbod- of vraag gestuurde Markt? De huurder - eindgebruiker is van ‘alle’ markten, en dus belangrijk!”


Invitation/Uitnodiging

(English language version below)

Beste leden,

Uw organisatie is naast CoreNet en FMN betrokken bij het brede werkveld van Vastgoed en Facilities. Samenwerken en communiceren zijn belangrijke elementen in de aanpak van vandaag de dag.

Als convenantpartners in de Stuurgroep Aanpak Leegstand Kantoren streven CoreNet en FMN er naar om samen de wereld van vastgoed en eindgebruiker beter te verbinden door de wensen en eisen van die eindgebruiker in kaart te brengen.
Een tweetal onderzoeksrapporten is het resultaat en dit jaar staat een derde op de rol.

Tegelijkertijd streven we er naar om u als relatie continu te informeren en we nodigen je hierbij dan ook graag uit voor het minisymposium:

HUURDER EN VERHUURDER (ONT)MOETEN

tijdens de beurs Building Holland in de RAI te Amsterdam op 24 maart 2016.

Thema
Wat wil de eindgebruiker op de verhuurmarkt? En waarom? En wat kan en wil de verhuurder? Daar gaan we het deze middag over hebben!
Prof. Dr. Willem van Rhenen MD, hoogleraar Engagement & Productivity aan de Neyenrode Business University opent als keynote spreker de middag met een inleiding over het onderwerp ‘Mens @ Werk’.
Er worden 6 interactieve parallelsessies georganiseerd en we sluiten af met een Tour d’Horizon en een netwerkborrel. Uitgenodigd zijn leden van FMN en van CoreNet Global Benelux die behoren tot de doelgroep en relaties van beide organisaties.

Programma
13:00 - 13:30 uur Ontvangst met koffie & thee.
13:30 - 13:40 uur Welkom door FMN voorzitter Natalie Hofman.
13:40 - 14:10 uur Key note speaker ‘Mens @ Werk'
14:20 - 15:40 uur Parallelsessies in 2 rondes van 6 sessies (2x 30 minuten).

01 Toekomst van Werk
Wat zien we nu en hoe en waarom zijn dingen waarom ontstaan zoals ze zijn? Welke veranderingen in de manier van werken en de werkomgeving die zijn hierin ondersteunend is. En wat is de perceptie van de werkomgeving en wat zijn de veranderende behoeften die hieruit voortkomen.

02 Gezondheid
Bewustwording bij partijen dat factoren als luchtkwaliteit, daglicht, beweging/trappen en groen ‘well being’ en productiviteit verhoogt. Hoe pakken huurders en verhuurders dit op?

03 Huren op prestatie door slimme contracten
Het toepassen van slimme contracten maakt huren op prestatie mogelijk. Dat heeft voordelen voor beide partijen, huurder en verhuurder. We gaan vooral in op de menukaartprestatie-contracten die het voor huurder en verhuurders mogelijk maakt om afspraken te maken over KPI’s zoals binnenklimaat etc. Door deze afspraken te integreren in een SLA en in een prestatiecontract, vormen de afspraken één geheel tussen verhuurder, huurder, propertymanager en uitvoerende partij.

04 Circulaire Economie
De gebouwde omgeving verbruikt ruim 30% van grondstoffen in NL en is bij uitstek geschikt voor circulaire principes met een grote impact op het milieu en de totale inkoopketen. Maar wat zijn circulaire gebouwen en welke gevolgen heeft dit voor de samenwerking tussen verhuurder, huurder en marktpartijen? Deze ontwikkeling vraagt om een systeemverandering naar het enige bestendige business model voor de toekomst!

05 Locatie
Wat zijn de ‘Push-Pull’-factoren rondom kantoorhuisvesting in Nederland?. Zijn die aan het veranderen en wat bepaalt nu echt die locatie?

06 Macro economisch perspectief
Het werkveld in Nederland verandert in hoog tempo. Robots en automatisering nemen banen over, nieuwe samenwerkingsvormen ontstaan en de economie verandert snel. Hoeveel banen hebben in de toekomst nog huisvesting nodig en welke eisen stellen deze banen aan huisvesting en vastgoed?

15:40 - 16:00 uur Einde workshops + gezamenlijk vertrek naar Building Holland hoofdpodium.

16:00 - 16:20 uur Tour d’Horizon over 6 workshop-thema’s op hoofdpodium Building Holland door Kees Rezelman ,vml vice voorzitter van CoreNet Global Benelux.
16:20 - 16:30 uur Einde bijeenkomst op hoofdpodium.
16:30 - 18:00 uur Netwerkborrel CoreNet Benelux / FMN op een stand op de beurs.

Aanmelden
Wij nodigen je graag uit je aan te melden voor beurstoegang en Minisymposium (gratis) via de beurs Building Holland. Kies na aanmelden side-events en geef bij Minisymposium aan of je huurder of verhuurder bent en van welke organisatie. Meer achterliggende informatie kun je vinden op deze website onder Kantorentop.

 

Wij hopen je graag te ontmoeten op 24 maart!

 

Met vriendelijke groet,
namens de besturen van CoreNet en FMN


(English language version)

Dear members,

Besides your involvement in CoreNet Global and FMN, your organization is also involved in the area of Real Estate and Facility Management. Collaboration and communication are important elements in today’s approach of work

Being covenant partners in the “Stuurgroep Aanpak Leegstand Kantoren”, CoreNet Global and FMN strive to better connect the world of real estate and the end-users by identifying the needs of the end user.
Two research reports have been released previously and a third one is expected to release this year. With the aim to keep you constantly informed, we are happy to invite you for the mini-symposium:

TENANT AND LANDLORD MEET

at the symposium Building Holland in the RAI in Amsterdam March 24th, 2016.

Theme
The discussion this afternoon will address the following questions: What is it that the end-users want from the rental market? Why do they want this? And what is the landlord able and willing to offer?
Prof. Dr. Willem van Rhenen MD, professor Engagement & Productivity at Neyenrode Business University opens the afternoon as a keynote speaker with an introduction about the subject “Human @ Work”.
There will be 6 parallel interactive sessions and we close with a Tour d’Horizon and networking drinks. Members of FMN and CoreNet Global Benelux are invited plus those who also belong to the targeted audience.

Program
13:00 - 13:30 uur  Reception coffee & tea
13:30 - 13:40 uur  Word of welcome by FMN facilitator Natalie Hofman
13:40 - 14:10 uur  Key note speaker ‘Human @ Work'
14:20 - 15:40 uur  Parallel sessions in 2 rounds of 6 sessions (2x30 minutes)

01 Future of Work
What is the current status of how we work and why did they evolve the way they are? Which changes in the way of working and the work environment are supportive in this? What is the perception of the work environment and what are the upcoming changing needs.

02 Health
Awareness about factors like air quality, daylight, movement/stairs and green “wellbeing”, which will increase productivity. How do tenants and landlords make use of these factors?

03 Performance based Renting via smart contracts
The usage of smart contracts makes it possible to rent on performance. This brings forward advantages for both parties- tenant and landlord. We will pay attention to the menu-card-performance contracts which makes it possible for tenant and landlord to make an agreement about KPI’s like indoor climate etc. By integrating these agreements in a SLA and in a performance contract, these agreements create a common goal between tenant, landlord, property manager and the execution party.

04 Circular Economies
The built environment uses over 30% of the raw materials in the Netherlands and is suitable for circular principles which have a huge impact on the environment and the total purchasing chain. But, what are circular buildings and what kind of effects has this for the cooperation between landlord, tenant and market parties? This development calls out for a system change to the only business model stable for the future!

05 Location
What are the ‘Push-Pull’-factors around office-housing in the Netherlands? Are those changing and what determines this location?

06 Macro economic perspective
The working field in the Netherlands is changing rapidly. Robots and automation take over jobs, new ways of collaboration exist and economy changes fast. How many jobs will need an office in the future and what do these jobs demand on housing and real estate?

15:40 - 16:00 uur  End of workshops + mutually go to the Building Holland main stage. 

16:00 - 16:20 uur Tour d’Horizon about 6 workshop-theme’s on main platform Building Holland by Kees Rezelman,
former vice chairman of CoreNet Global Benelux.
16:20 - 16:30 uur  End of the meeting at the main stage
16:30 - 18:00 uur  Network drink CoreNet Benelux / FMN at a stand at the fair

Registration
We would like to invite you to register for the fair access and Minisymposium (free) via the fair Building Holland. After registration, please choose side-events and indicate at the Minisymposium whether you are a tenant or a landlord and which organization you are from. More information can be found on this website under the tab Kantorentop.

 

We hope to welcome you March 24th!

 

With kind regards,
on behalf of the boards of CoreNet Global Benelux and FMN


 

Save the date

 

Save the date: 24 maart 2016

Mini-symposium HUURDER EN VERHUURDER (ONT)MOETEN - Amsterdam RAI

Wat wil de eindgebruiker op de verhuurmarkt? En wat kan en wil de verhuurder?

Een mini-symposium georganiseerd door CoreNet Global Benelux en FMN in het kader van de Stuurgroep Aanpak Leegstand Kantoren.
U bent van harte welkom! Weet u wat eindgebruikers van kantoren nodig hebben? En wat verhuurders daar mee kunnen?
Vast wel iets, maar nog lang niet alles.

Daarom nodigen wij u uit om 24 maart, in de middag, tijdens Building Holland in de Rai in Amsterdam, langs te komen.
Om te luisteren, mee te denken en mee te praten. Het belooft een boeiende middag te worden, met inspirerende sprekers die in parallelsessies met u in gesprek gaan.

Waar gaan we het over hebben?

Een keynote-spreker opent de middag.

Daarna gaan we diverse onderwerpen in workshops uitdiepen.
Denk aan: 

 • de toekomst van werk
 • gezondheid in kantoren
 • Green lease contracten
 • locaties
 • verhuis-redenen
 • de circulaire economie

Deze onderwerpen komen allemaal voorbij.

De officiële uitnodiging, met de mogelijkheid om u direct aan te melden, volgt volgende week.
Noteer in de tussentijd vast in uw agenda:
donderdag 24 maart, 13.00 – 18.00: mini-symposium HUURDER EN VERHUURDER (ONT)MOETEN

Met vriendelijke groet,
CoreNet Global Benelux Chapter FMN


CoreNet_Learning_BeneluxChapter2010.jpg
(Dutch language only)

Beste leden,
Uw organisatie is naast CoreNet en FMN betrokken bij het brede werkveld van Vastgoed en Facilities. Samenwerken en communiceren zijn belangrijke elementen in de aanpak van vandaag de dag.
Als convenantpartners in de Stuurgroep Aanpak Leegstand Kantoren streven CoreNet en FMN er naar om samen de wereld van vastgoed en eindgebruiker beter te verbinden door de wensen en eisen van die eindgebruiker in kaart te brengen.
Een tweetal onderzoeksrapporten is het resultaat en dit jaar staat een derde op de rol.
Tegelijkertijd streven we er naar om u als relatie continu te informeren en we nodigen je hierbij dan ook graag uit voor het minisymposium:

HUURDER EN VERHUURDER (ONT)MOETEN

tijdens de beurs Building Holland in de RAI te Amsterdam op 24 maart 2016.
 

Thema
Wat wil de eindgebruiker op de verhuurmarkt? En waarom? En wat kan en wil de verhuurder? Daar gaan we het deze middag over hebben!
Prof. Dr. Willem van Rhenen MD, hoogleraar Engagement & Productivity aan de Neyenrode Business University opent als keynote spreker de middag met een inleiding over het onderwerp ‘Mens @ Werk’.
Er worden 6 interactieve parallelsessies georganiseerd en we sluiten af met een Tour d’Horizon en een netwerkborrel. Uitgenodigd zijn leden van FMN en van CoreNet Global Benelux die behoren tot de doelgroep en relaties van beide organisaties.
 

Programma
13:00 - 13:30 uur  Ontvangst met koffie & thee.
13:30 - 13:40 uur  Welkom door FMN voorzitter Natalie Hofman.
13:40 - 14:10 uur  Key note speaker ‘Mens @ Werk'
14:20 - 15:40 uur  Parallelsessies in 2 rondes van 6 sessies (2x 30 minuten).

01 Toekomst van Werk
Wat zien we nu en hoe en waarom zijn dingen waarom ontstaan zoals ze zijn? Welke veranderingen in de manier van werken en de werkomgeving die zijn hierin ondersteunend is. En wat is de perceptie van de werkomgeving en wat zijn de veranderende behoeften die hieruit voortkomen.

02 Gezondheid
Bewustwording bij partijen dat factoren als luchtkwaliteit, daglicht, beweging/trappen en groen ‘well being’ en productiviteit verhoogt. Hoe pakken huurders en verhuurders dit op?

03 Huren op prestatie door slimme contracten
Het toepassen van slimme contracten maakt huren op prestatie mogelijk. Dat heeft voordelen voor beide partijen, huurder en verhuurder. We gaan vooral in op de menukaartprestatie-contracten die het voor huurder en verhuurders mogelijk maakt om afspraken te maken over KPI’s zoals binnenklimaat etc. Door deze afspraken te integreren in een SLA en in een prestatiecontract, vormen de afspraken één geheel tussen verhuurder, huurder, propertymanager en uitvoerende partij.

04 Circulaire Economie
De gebouwde omgeving verbruikt ruim 30% van grondstoffen in NL en is bij uitstek geschikt voor circulaire principes met een grote impact op het milieu en de totale inkoopketen. Maar wat zijn circulaire gebouwen en welke gevolgen heeft dit voor de samenwerking tussen verhuurder, huurder en marktpartijen? Deze ontwikkeling vraagt om een systeemverandering naar het enige bestendige business model voor de toekomst!

05 Locatie
Wat zijn de ‘Push-Pull’-factoren rondom kantoorhuisvesting in Nederland?. Zijn die aan het veranderen en wat bepaalt nu echt die locatie?

06 Macro economisch perspectief
Het werkveld in Nederland verandert in hoog tempo. Robots en automatisering nemen banen over, nieuwe samenwerkingsvormen ontstaan en de economie verandert snel. Hoeveel banen hebben in de toekomst nog huisvesting nodig en welke eisen stellen deze banen aan huisvesting en vastgoed?

15:40 - 16:00 uur  Einde workshops + gezamenlijk vertrek naar Building Holland hoofdpodium.

16:00 - 16:20 uur  Tour d’Horizon over 6 workshop-thema’s op hoofdpodium Building Holland door Kees Rezelman ,vml vice voorzitter van CoreNet Global Benelux.
16:20 - 16:30 uur  Einde bijeenkomst op hoofdpodium.
16:30 - 18:00 uur  Netwerkborrel CoreNet Benelux / FMN op een stand op de beurs.

Aanmelden
Wij nodigen je graag uit je aan te melden voor beurstoegang en Minisymposium (gratis) via de beurs Building Holland. Kies na aanmelden side-events en geef bij Minisymposium aan of je huurder of verhuurder bent en van welke organisatie. Meer achterliggende informatie kun je vinden op onze website onder Kantorentop.


Wij hopen je graag te ontmoeten op 24 maart!

Met vriendelijke groet,
namens de besturen van CoreNet en FMN

CoreNet_BELUX_logo_handtek.gif logo_fmn2015_handtek.gif

CoreNet_Learning_BeneluxChapter2010.jpg
(Dutch language only)

Beste leden,
Uw organisatie is naast CoreNet en FMN betrokken bij het brede werkveld van Vastgoed en Facilities. Samenwerken en communiceren zijn belangrijke elementen in de aanpak van vandaag de dag.
Als convenantpartners in de Stuurgroep Aanpak Leegstand Kantoren streven CoreNet en FMN er naar om samen de wereld van vastgoed en eindgebruiker beter te verbinden door de wensen en eisen van die eindgebruiker in kaart te brengen.
Een tweetal onderzoeksrapporten is het resultaat en dit jaar staat een derde op de rol.
Tegelijkertijd streven we er naar om u als relatie continu te informeren en we nodigen je hierbij dan ook graag uit voor het minisymposium:

HUURDER EN VERHUURDER (ONT)MOETEN

tijdens de beurs Building Holland in de RAI te Amsterdam op 24 maart 2016.
 

Thema
Wat wil de eindgebruiker op de verhuurmarkt? En waarom? En wat kan en wil de verhuurder? Daar gaan we het deze middag over hebben!
Prof. Dr. Willem van Rhenen MD, hoogleraar Engagement & Productivity aan de Neyenrode Business University opent als keynote spreker de middag met een inleiding over het onderwerp ‘Mens @ Werk’.
Er worden 6 interactieve parallelsessies georganiseerd en we sluiten af met een Tour d’Horizon en een netwerkborrel. Uitgenodigd zijn leden van FMN en van CoreNet Global Benelux die behoren tot de doelgroep en relaties van beide organisaties.
 

Programma
13:00 - 13:30 uur  Ontvangst met koffie & thee.
13:30 - 13:40 uur  Welkom door FMN voorzitter Natalie Hofman.
13:40 - 14:10 uur  Key note speaker ‘Mens @ Werk'
14:20 - 15:40 uur  Parallelsessies in 2 rondes van 6 sessies (2x 30 minuten).

01 Toekomst van Werk
Wat zien we nu en hoe en waarom zijn dingen waarom ontstaan zoals ze zijn? Welke veranderingen in de manier van werken en de werkomgeving die zijn hierin ondersteunend is. En wat is de perceptie van de werkomgeving en wat zijn de veranderende behoeften die hieruit voortkomen.

02 Gezondheid
Bewustwording bij partijen dat factoren als luchtkwaliteit, daglicht, beweging/trappen en groen ‘well being’ en productiviteit verhoogt. Hoe pakken huurders en verhuurders dit op?

03 Huren op prestatie door slimme contracten
Het toepassen van slimme contracten maakt huren op prestatie mogelijk. Dat heeft voordelen voor beide partijen, huurder en verhuurder. We gaan vooral in op de menukaartprestatie-contracten die het voor huurder en verhuurders mogelijk maakt om afspraken te maken over KPI’s zoals binnenklimaat etc. Door deze afspraken te integreren in een SLA en in een prestatiecontract, vormen de afspraken één geheel tussen verhuurder, huurder, propertymanager en uitvoerende partij.

04 Circulaire Economie
De gebouwde omgeving verbruikt ruim 30% van grondstoffen in NL en is bij uitstek geschikt voor circulaire principes met een grote impact op het milieu en de totale inkoopketen. Maar wat zijn circulaire gebouwen en welke gevolgen heeft dit voor de samenwerking tussen verhuurder, huurder en marktpartijen? Deze ontwikkeling vraagt om een systeemverandering naar het enige bestendige business model voor de toekomst!

05 Locatie
Wat zijn de ‘Push-Pull’-factoren rondom kantoorhuisvesting in Nederland?. Zijn die aan het veranderen en wat bepaalt nu echt die locatie?

06 Macro economisch perspectief
Het werkveld in Nederland verandert in hoog tempo. Robots en automatisering nemen banen over, nieuwe samenwerkingsvormen ontstaan en de economie verandert snel. Hoeveel banen hebben in de toekomst nog huisvesting nodig en welke eisen stellen deze banen aan huisvesting en vastgoed?

15:40 - 16:00 uur  Einde workshops + gezamenlijk vertrek naar Building Holland hoofdpodium.

16:00 - 16:20 uur  Tour d’Horizon over 6 workshop-thema’s op hoofdpodium Building Holland door Kees Rezelman ,vml vice voorzitter van CoreNet Global Benelux.
16:20 - 16:30 uur  Einde bijeenkomst op hoofdpodium.
16:30 - 18:00 uur  Netwerkborrel CoreNet Benelux / FMN op een stand op de beurs.

Aanmelden
Wij nodigen je graag uit je aan te melden voor beurstoegang en Minisymposium (gratis) via de beurs Building Holland. Kies na aanmelden side-events en geef bij Minisymposium aan of je huurder of verhuurder bent en van welke organisatie. Meer achterliggende informatie kun je vinden op onze website onder Kantorentop.


Wij hopen je graag te ontmoeten op 24 maart!

Met vriendelijke groet,
namens de besturen van CoreNet en FMN


CoreNet_Learning_BeneluxChapter2010.jpg
(Dutch language only)

Beste leden,
Uw organisatie is naast CoreNet en FMN betrokken bij het brede werkveld van Vastgoed en Facilities. Samenwerken en communiceren zijn belangrijke elementen in de aanpak van vandaag de dag.
Als convenantpartners in de Stuurgroep Aanpak Leegstand Kantoren streven CoreNet en FMN er naar om samen de wereld van vastgoed en eindgebruiker beter te verbinden door de wensen en eisen van die eindgebruiker in kaart te brengen.
Een tweetal onderzoeksrapporten is het resultaat en dit jaar staat een derde op de rol.
Tegelijkertijd streven we er naar om u als relatie continu te informeren en we nodigen je hierbij dan ook graag uit voor het minisymposium:

HUURDER EN VERHUURDER (ONT)MOETEN

tijdens de beurs Building Holland in de RAI te Amsterdam op 24 maart 2016.
 

Thema
Wat wil de eindgebruiker op de verhuurmarkt? En waarom? En wat kan en wil de verhuurder? Daar gaan we het deze middag over hebben!
Prof. Dr. Willem van Rhenen MD, hoogleraar Engagement & Productivity aan de Neyenrode Business University opent als keynote spreker de middag met een inleiding over het onderwerp ‘Mens @ Werk’.
Er worden 6 interactieve parallelsessies georganiseerd en we sluiten af met een Tour d’Horizon en een netwerkborrel. Uitgenodigd zijn leden van FMN en van CoreNet Global Benelux die behoren tot de doelgroep en relaties van beide organisaties.
 

Programma
13:00 - 13:30 uur  Ontvangst met koffie & thee.
13:30 - 13:40 uur  Welkom door FMN voorzitter Natalie Hofman.
13:40 - 14:10 uur  Key note speaker ‘Mens @ Werk'
14:20 - 15:40 uur  Parallelsessies in 2 rondes van 6 sessies (2x 30 minuten).

01 Toekomst van Werk
Wat zien we nu en hoe en waarom zijn dingen waarom ontstaan zoals ze zijn? Welke veranderingen in de manier van werken en de werkomgeving die zijn hierin ondersteunend is. En wat is de perceptie van de werkomgeving en wat zijn de veranderende behoeften die hieruit voortkomen.

02 Gezondheid
Bewustwording bij partijen dat factoren als luchtkwaliteit, daglicht, beweging/trappen en groen ‘well being’ en productiviteit verhoogt. Hoe pakken huurders en verhuurders dit op?

03 Huren op prestatie door slimme contracten
Het toepassen van slimme contracten maakt huren op prestatie mogelijk. Dat heeft voordelen voor beide partijen, huurder en verhuurder. We gaan vooral in op de menukaartprestatie-contracten die het voor huurder en verhuurders mogelijk maakt om afspraken te maken over KPI’s zoals binnenklimaat etc. Door deze afspraken te integreren in een SLA en in een prestatiecontract, vormen de afspraken één geheel tussen verhuurder, huurder, propertymanager en uitvoerende partij.

04 Circulaire Economie
De gebouwde omgeving verbruikt ruim 30% van grondstoffen in NL en is bij uitstek geschikt voor circulaire principes met een grote impact op het milieu en de totale inkoopketen. Maar wat zijn circulaire gebouwen en welke gevolgen heeft dit voor de samenwerking tussen verhuurder, huurder en marktpartijen? Deze ontwikkeling vraagt om een systeemverandering naar het enige bestendige business model voor de toekomst!

05 Locatie
Wat zijn de ‘Push-Pull’-factoren rondom kantoorhuisvesting in Nederland?. Zijn die aan het veranderen en wat bepaalt nu echt die locatie?

06 Macro economisch perspectief
Het werkveld in Nederland verandert in hoog tempo. Robots en automatisering nemen banen over, nieuwe samenwerkingsvormen ontstaan en de economie verandert snel. Hoeveel banen hebben in de toekomst nog huisvesting nodig en welke eisen stellen deze banen aan huisvesting en vastgoed?

15:40 - 16:00 uur  Einde workshops + gezamenlijk vertrek naar Building Holland hoofdpodium.

16:00 - 16:20 uur  Tour d’Horizon over 6 workshop-thema’s op hoofdpodium Building Holland door Kees Rezelman ,vml vice voorzitter van CoreNet Global Benelux.
16:20 - 16:30 uur  Einde bijeenkomst op hoofdpodium.
16:30 - 18:00 uur  Netwerkborrel CoreNet Benelux / FMN op een stand op de beurs.

Aanmelden
Wij nodigen je graag uit je aan te melden voor beurstoegang en Minisymposium (gratis) via de beurs Building Holland. Kies na aanmelden side-events en geef bij Minisymposium aan of je huurder of verhuurder bent en van welke organisatie. Meer achterliggende informatie kun je vinden op onze website onder Kantorentop.


Wij hopen je graag te ontmoeten op 24 maart!

Met vriendelijke groet,
namens de besturen van CoreNet en FMN

CoreNet_BELUX_logo_handtek.gif logo_fmn2015_handtek.gif

CoreNet_Learning_BeneluxChapter2010.jpg
(Dutch language only)

Beste leden,
Uw organisatie is naast CoreNet en FMN betrokken bij het brede werkveld van Vastgoed en Facilities. Samenwerken en communiceren zijn belangrijke elementen in de aanpak van vandaag de dag.
Als convenantpartners in de Stuurgroep Aanpak Leegstand Kantoren streven CoreNet en FMN er naar om samen de wereld van vastgoed en eindgebruiker beter te verbinden door de wensen en eisen van die eindgebruiker in kaart te brengen.
Een tweetal onderzoeksrapporten is het resultaat en dit jaar staat een derde op de rol.
Tegelijkertijd streven we er naar om u als relatie continu te informeren en we nodigen je hierbij dan ook graag uit voor het minisymposium:

HUURDER EN VERHUURDER (ONT)MOETEN

tijdens de beurs Building Holland in de RAI te Amsterdam op 24 maart 2016.
 

Thema
Wat wil de eindgebruiker op de verhuurmarkt? En waarom? En wat kan en wil de verhuurder? Daar gaan we het deze middag over hebben!
Prof. Dr. Willem van Rhenen MD, hoogleraar Engagement & Productivity aan de Neyenrode Business University opent als keynote spreker de middag met een inleiding over het onderwerp ‘Mens @ Werk’.
Er worden 6 interactieve parallelsessies georganiseerd en we sluiten af met een Tour d’Horizon en een netwerkborrel. Uitgenodigd zijn leden van FMN en van CoreNet Global Benelux die behoren tot de doelgroep en relaties van beide organisaties.
 

Programma
13:00 - 13:30 uur  Ontvangst met koffie & thee.
13:30 - 13:40 uur  Welkom door FMN voorzitter Natalie Hofman.
13:40 - 14:10 uur  Key note speaker ‘Mens @ Werk'
14:20 - 15:40 uur  Parallelsessies in 2 rondes van 6 sessies (2x 30 minuten).

01 Toekomst van Werk
Wat zien we nu en hoe en waarom zijn dingen waarom ontstaan zoals ze zijn? Welke veranderingen in de manier van werken en de werkomgeving die zijn hierin ondersteunend is. En wat is de perceptie van de werkomgeving en wat zijn de veranderende behoeften die hieruit voortkomen.

02 Gezondheid
Bewustwording bij partijen dat factoren als luchtkwaliteit, daglicht, beweging/trappen en groen ‘well being’ en productiviteit verhoogt. Hoe pakken huurders en verhuurders dit op?

03 Huren op prestatie door slimme contracten
Het toepassen van slimme contracten maakt huren op prestatie mogelijk. Dat heeft voordelen voor beide partijen, huurder en verhuurder. We gaan vooral in op de menukaartprestatie-contracten die het voor huurder en verhuurders mogelijk maakt om afspraken te maken over KPI’s zoals binnenklimaat etc. Door deze afspraken te integreren in een SLA en in een prestatiecontract, vormen de afspraken één geheel tussen verhuurder, huurder, propertymanager en uitvoerende partij.

04 Circulaire Economie
De gebouwde omgeving verbruikt ruim 30% van grondstoffen in NL en is bij uitstek geschikt voor circulaire principes met een grote impact op het milieu en de totale inkoopketen. Maar wat zijn circulaire gebouwen en welke gevolgen heeft dit voor de samenwerking tussen verhuurder, huurder en marktpartijen? Deze ontwikkeling vraagt om een systeemverandering naar het enige bestendige business model voor de toekomst!

05 Locatie
Wat zijn de ‘Push-Pull’-factoren rondom kantoorhuisvesting in Nederland?. Zijn die aan het veranderen en wat bepaalt nu echt die locatie?

06 Macro economisch perspectief
Het werkveld in Nederland verandert in hoog tempo. Robots en automatisering nemen banen over, nieuwe samenwerkingsvormen ontstaan en de economie verandert snel. Hoeveel banen hebben in de toekomst nog huisvesting nodig en welke eisen stellen deze banen aan huisvesting en vastgoed?

15:40 - 16:00 uur  Einde workshops + gezamenlijk vertrek naar Building Holland hoofdpodium.

16:00 - 16:20 uur  Tour d’Horizon over 6 workshop-thema’s op hoofdpodium Building Holland door Kees Rezelman ,vml vice voorzitter van CoreNet Global Benelux.
16:20 - 16:30 uur  Einde bijeenkomst op hoofdpodium.
16:30 - 18:00 uur  Netwerkborrel CoreNet Benelux / FMN op een stand op de beurs.

Aanmelden
Wij nodigen je graag uit je aan te melden voor beurstoegang en Minisymposium (gratis) via de beurs Building Holland. Kies na aanmelden side-events en geef bij Minisymposium aan of je huurder of verhuurder bent en van welke organisatie. Meer achterliggende informatie kun je vinden op onze website onder Kantorentop.


Wij hopen je graag te ontmoeten op 24 maart!

Met vriendelijke groet,
namens de besturen van CoreNet en FMN