End-User debate PROVADA 2017

Pictures and video of the event

This year's End-user debate was again organized by our sponsors JLL.
And as usual it was a succes. And also drinks afterwards at the JLL stand at the PROVADA was a lively and well attended follow-up.

Below are some pictures from the event, click on the picture to open a larger version or to download it.

     

     

     

     

JLL also made a video compilation of the event. You can click here or click on the picture below to watch it.

 

CoreNet Benelux/JLL Eindgebruikersdebat PROVADA 2017

Thema: “De impact van de kantooromgeving op het succes van organisaties”.

(English version below) 

Dinsdag 30 mei van 14:30 uur – 16.30 uur

Programma:

14:00 uur ontvangst met koffie en thee
14:30 uur start Eindgebruikersdebat
16:30 uur einde Eindgebruikersdebat
16:30 uur borrel stand JLL, hal 10, stand 05
19:00 uur einde borrel

Locatie:
RAI Amsterdam, PROVADA Zaal E102

Voeg toe aan agenda Ga naar registratiepagina

Beste leden en relaties,
Graag nodigen wij u uit voor het CoreNet Benelux/JLL Eindgebruikersdebat tijdens de PROVADA op dinsdag 30 mei van 14:30 tot 16:30 uur.

Het thema van het debat is "De impact van de kantooromgeving op het succes van organisaties”. Ruim tien jaar na de introductie van “Het Nieuwe Werken” en de vele variaties hierop, is het tijd om de balans op te maken. Zijn werknemers er op vooruit gegaan, is de productiviteit van bedrijven verbeterd en zijn verhuurders en aanbieders van flexibele werkplekken meegegaan in de veranderende behoeftes? En moeten medewerkers kunnen bepalen welke locatie en type werkplek het beste bij hun activiteiten past of moeten werkgevers dit voor hen doen?

Gedurende het debat zullen eindgebruikers, vastgoed- en werkplekaanbieders en HR-verantwoordelijken ingaan op deze en andere vragen. Daarnaast zullen zij hun mening geven over de kansen om medewerkers en organisaties beter te laten functioneren door het bieden van op de organisatie afgestemde huisvesting en werkplekken.

Het debat zal worden ingeleid door Sven Bertens, Head of Research Advisory JLL die een toelichting geeft op de in mei te verschijnen uitkomsten van JLL’s mondiale researchprogramma Human Experience (HX model). Dit onderzoek gaat in op de vraag hoe medewerkers zich verbonden voelen met hun organisatie. Het debat zal worden bijgestaan door de ervaren debatleider Gijs Weenink van de Debatacademie.

Graag verwelkomen wij u tijdens het debat dat zal worden afgesloten met een borrel op de stand van JLL op de beursvloer van de PROVADA.
U kunt zich aanmelden voor het CoreNet Benelux/JLL Eindgebruikers debat via de registratiepagina.

PROVADA stelt voor alle CoreNet EINDGEBRUIKER-leden en overige eindgebruikers, gratis toegangskaarten voor de gehele PROVADA beschikbaar. CoreNet eindgebruiker-leden en eindgebruikers ontvangen uiterlijk 24 mei een digitale relatiekaart code per e-mail waarmee u zich hier kunt registreren voor toegang tot de PROVADA.

U zet het CoreNet Benelux/JLL Eindgebruikersdebat eenvoudig in uw agenda via de button hierboven ‘voeg toe aan agenda’.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Eelco Hoet Paul Oortwijn
Head of Corporate Solutions JLL Netherlands  Voorzitter CoreNet Global Benelux Chapter

 

(English version)

CoreNet Benelux/JLL End-User debate PROVADA 2017

Theme: “The impact of the office environment on the succes of organisations”.

Tuesday May 30th from 14:30 uur – 16.30 hour

Programme

14:00 hour - Reception with coffee and tea
14:30 hour - Start End-User debate
16:30 hour - End End-User debate 
16:30 hour - Drinks stand JLL, hal 10, stand 05
19:00 hour - End drinks

Location:
RAI Amsterdam, PROVADA Room E102

Add to Calendar  Go to registration page

Dear Members and Relations,

We cordially invite you to the CoreNet Global Benelux/JLL End-User debate during PROVADA on Tuesday May 30th from 14:30 till 16:30 hour.

The theme of the debate is "The impact of the office environment on the succes of organizations". Over ten years after the introduction of "New Ways of Working" and it's many variations, it is time to take stock. Have employees profited from this? Has productivity of organizations increased plus are tenants and vendors of flexible workplaces able to adjust to the changing needs?  And should employees be able to determine what location and type of work place best suits their activities or do the employers have to do that for them?

During the debate, end-users, real-estate and workplace vendors and HR-leaders will address these and other questions. In addition, they will give their opinion on the possibilities to get employees and organizations to perform better by offering housing and workplaces that are tailored to the organization.

The debate will be introduced by Sven Bertens, Head of Research Advisory JLL who will give an insight in the outcomes of JLL’s global research program Human Experience (HX model). This research addresses the question how employees feel a bond with their organizations. The debate will be moderated by the experienced debate leader Gijs Weenink of the Debate Academy. 

We gladly welcome you to the debate that will be closed off with drinks at the JLL booth at the PROVADA.
You can register for the CoreNet Global Benelux/JLL End-User debate via the registration page. 

PROVADA offers free admission tickets for the entire PROVADA to all CoreNet Global END-USER-members and the end-users. CoreNet Global end-user-members and other end-users will receive an email latest by May 24th, with a digital relation code that you can use to register here for access to PROVADA. 

You can easily add the CoreNet Global Benelux/JLL End-User debate to your calendar via the button above ‘add to calendar’.

 

With kind regards, 

 

Eelco Hoet  Paul Oortwijn
Head of Corporate Solutions JLL Netherlands  Chairman CoreNet Global Benelux Chapter