“What does the user want”- Research into the demands of the office users.

Press release (Dutch language)

Since all of the event was done in Dutch and the press release was only sent to Dutch media, we have produced only a Dutch language version. Click on the picture to open/download a PDF version.

Presentations

Please find below the (Dutch language) presentations that were given during this highly succesful event.

Plenary session
Introduction Hans Topée & Monique Arkesteijn
NEPROM presentation
Parallel session 1, Human & Organization: "De menselijke maat terug in organisaties en dus ook in huisvesting" 
Parallel session 2, Quantities: "Ontwikkeling kantorenvraag, wat zeggen de eindgebruikers?"
Parallel session 3, Space & workplace concepts: "Het nieuwe werken kan ongeacht het gebouw worden geïmplementeerd"
Parallel session 4, Location / Accessebility: "Locatie: de kritische succesfactor voor kantoorgebruiker"
Parallel session 5, Process, Financial and Legal: "De integrale huisvestingskosten zijn de komende jaren alles bepalend voor de keuze van het te verhuren kantoor" (presentatie volgt nog)

Picture gallery

   

   

   

   

   

   

   
(Click on each of the pictures to view/download an actual size picture)

Invitation

Dear members,
As part of the agreement address empty offices FMN in cooperation with CoreNet Global Benelux Chapter have started research into the wishes of (end-)users of offices/ After the initial setting of boundaries and clarification of terms, it’s now time to make our first strides towards you, the user/supplier of real estate.

On March 27th we want to have a dialogue with you about a number of statements in an inspiring co-working environment. You can obtain the initial insights from the survey and there is room for sharing ideas and discussions in a number of break-out sessions. U will meet interesting people and learn more about the context and set-up of the research that has the following aim: Give insight in the demands of users and the expected volume as to shape an office market that adheres to the demand.

Program:
8.00 uur: Arrival coffee/tea
9.00 uur: ‘What does the user want” opening by Monique Arkesteijn (CoreNet Global Benelux Chapter) and Hans Topée (FMN)
9.15 uur: What does the real estate supplier know about the end-user by Nicole Maarssen (Maarsen Groep)
9.30 uur: Core of the research program and how one can participate by Ellis ten Dam (Royal HaskoningDHV and CoreNet Global Benelux Chapter board member)
9.45 uur: Dvision into parallel sessions
10.00 uur: start parallel sessions

 1. Human and organization, by Rob Lommerse (Accovision) and Gijs van Wijk (Independent professional)
  "The human factor back in the organization and thus also in housing”
 2. Quantities, by Klaas Bosma (Twynstra en Gudde) and Ed Folge (Microsoft)
  “Development office need: what do the users have to say?”
 3. Space and Workplace concepts by Anneke Mezger (Royal HaskoningDHV), Claudine van Vlimmeren (Philips) and Theo van der Voordt (TU Delft)
  “New ways of working can be implemented independent of the building”
 4. Location / Accessibility by Nicolaas Waaning (Buck Consultants International)
  “Location: the critical success factor for office users”
 5. Process, financial and legal by Kees Rezelman and Pepijn Schoonhoven (AT Osborne)
  “In the years to come the integrated housing costs will be pivotal in the choice of the to-be-rented office"

11.15 uur: plenary feedback from parallel sessions
11.45 uur: round-up and clarification next steps
12.15 uur: lunch

Download the Program booklet here.

Visitors of this seminar can use the co-working environment of Zuidpark the entire afternoon.

Location:
Zuidpark
Spaklerweg 52
1115 RH Duivendrecht
Exit 11 to S111 from the A10 Zuid.
Metrostop Spaklerweg
(www.zuidpark.nl)
Routebeschrijving_Zuidpark_P1.docx

Uitnodiging

In het kader van het convenant aanpak leegstand kantoren is door FMN in samenwerking met CoreNet Benelux een onderzoek opgestart naar de wensen van (eind)gebruikers van kantoren. Na een eerste afkadering en begripsverheldering is het nu tijd de eerste stappen te zetten naar u, de gebruiker en/of aanbieder van vastgoed.

Op 27 maart willen we graag met u in een inspirerende co-working omgeving de dialoog over een aantal stellingen aangaan. U kunt de eerste inzichten uit het onderzoek ophalen en er is gelegenheid tot inbrengen van ideeën en discussie in een aantal werksessies. U ontmoet interessante mensen en hoort meer over de context en opzet van het onderzoek, dat het volgende doel heeft:
Inzicht te geven in de eisen van gebruikers en het verwachte volume, zodat een kantorenmarkt ontstaat die inspeelt op de vraag.

Programma:
8.00 uur: Inloop koffie/thee, etc.
9.00 uur: ‘Wat wil de eindgebruiker’ opening door Monique Arkesteijn (CoreNet Global Benelux) en Hans Topée (FMN)
9.15 uur: Wat weet de vastgoedaanbieder van eindgebruikers door Nicole Maarssen (Maarsen Groep)
9.30 uur: Kern aanpak onderzoek en hoe kun je meedoen, door Ellis ten Dam (CoreNet bestuur en Royal HaskoningDHV)
9.45 uur: Verdeling naar parallelsessies
10.00 uur: start parallel sessies

 1. Mens en organisatie, door Rob Lommerse en Gijs van Wijk
  "De menselijke maat terug in organisaties en dus ook in huisvesting”
 2. Kwantiteiten, door Klaas Bosma (Twynstra en Gudde) en Ed Folge (Microsoft)
  “Ontwikkeling kantorenvraag: wat zeggen de gebruikers?”
 3. Ruimte en Werkplekconcepten, door Anneke Mezger (Royal HaskoningDHV), Claudine van Vlimmeren (Philips) en Theo van der Voordt (TU Delft)
  “Het nieuw werken kan ongeacht het gebouw worden geïmplementeerd”
 4. Locatie/bereikbaarheid, door Nicolaas Waaning, Buck Consultants International
  “Locatie: de kritische succesfactor voor kantoorgebruikers”
 5. Proces, financiel en juridisch, door Kees Rezelman en Pepijn Schoonhoven, AT Osborne
  “De integrale huisvestingskosten zijn de komende jaren alles bepalend voor de keuze van het te huren kantoor"
11.15 uur: plenaire terugkoppeling uit parallelsessies
11.45 uur: afronding en toelichting vervolg
12.15 uur: lunch

 

Download het Programma boekje hier.

De gehele middag kan de co-working omgeving van Zuidpark worden gebruikt voor bezoekers van het seminar.

 

Locatie:
Zuidpark
Spaklerweg 52
1115 RH Duivendrecht
Afslag 11 naar S111 van de A10 Zuid.
Metrohalte Spaklerweg 
(www.zuidpark.nl)
Routebeschrijving_Zuidpark_P1.docx

Some of the speakers